close

Returrett

Praktisk informasjon for nettbestillinger hos Menswear – kort fortalt:

Nettbestillinger¬†sendes fra v√•rt lager i Oslo. Dine produkter¬†pakkes og sendes¬†snarest mulig, vanligvis innen¬†1-3 virkedager. I Norge benyttes Posten Norges Servicepakke eller levering i postkasse og du vil f√• en bekreftelse n√•r varen er p√• vei. Videre oppf√łlging gj√łres av Posten via¬†SMS n√•r forsendelsen¬†er underveis og n√•r den kan hentes p√• ditt lokale postkontor, Post i butikk eller i postkassen. Ved reklamasjon eller bytte av vare ta kontakt med oss s√• l√łser vi det. Nedenfor finner du v√•re standard salgsbetingelser utarbeidet av Forbrukertilsynet.

Salgsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g√•r det som s√¶rskilt er av- talt mellom partene foran, s√• fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe- stemmelser som regulerer kj√łp av varer mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er

Menswear Norge AS
Hegdehaugsveien 36C
0352 OSLO
Norge
Epost: [email protected]
Telefon: +4790626268
Org. nr. 986425284

og betegnes i det f√łlgende som selger/selgeren.

Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f√łlgende som kj√łper/kj√łperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester/frakt er den totale prisen kj√łper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f√łr kj√łpet ikke har informert om, skal kj√łper ikke b√¶re.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen i nettbutikken eller i kj√łperens bestilling, og den annen part inns√• eller burde ha innsett at det forel√• en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj√łperen.

Dersom kj√łperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, reserveres kj√łpesummen p√• kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering

Levering er skjedd n√•r kj√łperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Levering skjer normalt 1-3 virkedager fra bestilling. Hvis det oppst√•r problemer med leveringen, for eksempel at varen ikke finnes p√• lager, vil kj√łper bli informert om dette innen 1-3 virkedager.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen g√•r over p√• kj√łper n√•r han, eller hans representant, har f√•tt varene levert i tr√•d med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kj√łperen angre kj√łpet av varen i henhold til angre- rettloven.

Kj√łperen m√• gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner √• l√łpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p√• en l√łrdag, helligdag eller h√łytids- dag forlenges fristen til n√¶rmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt f√łr utl√łpet av fristen. Kj√łper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og mel- dingen b√łr derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner √• l√łpe:

Vedkj√łpavenkeltst√•endevarervilangrefristen l√łpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selgesetabonnement,ellerinneb√¶reravtalen regelmessig levering av identiske varer, l√łper fristen fra dagen etter f√łrste forsendelse er mottatt.
Best√•r kj√łpet av flere leveranser, vil angrefristen l√łpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.Angrefristen utvides til 12 m√•neder etter utl√łpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke f√łr avtaleinng√•elsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsva- rende gjelder ved manglende opplysning om vilk√•r, tidsfrister og fremgangsm√•te for √• benytte angre- retten. S√łrger den n√¶ringsdrivende for √• gi opp- lysningene i l√łpet av disse 12 m√•nedene, utl√łper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kj√łperen mottok opplysningene.Ved bruk av angreretten m√• varen leveres tilbake til selgeren uten un√łdig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kj√łper dekker de direkte kostnadene ved √• returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt √• opplyse om at kj√łper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kj√łperens bruk av angreretten.Kj√łper kan pr√łve eller teste varen p√• en forsvarlig m√•te for √• fastsl√• varens art, egenskaper og funk- sjon, uten at angreretten faller bort. Dersom pr√łving eller test av varen g√•r utover hva som er forsvarlig og n√łdvendig, kan kj√łperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi p√• varen.Selgeren er forpliktet til √• tilbakebetale kj√łpesum- men til kj√łperen uten un√łdig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kj√łperens beslutning om √• benytte angreretten. Selger har rett til √• holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kj√łperen, eller til kj√łper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
9. Forsinkelse og manglende levering – kj√łperens rettigheter og frist for √• melde krav.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√ł- perens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpslovens kapittel 5 etter omstendig- hetene holde kj√łpesummen tilbake, kreve oppfyl- lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbef√łyelser b√łr meldingen av bevishensyn v√¶re skriftlig (for eksempel e-post).

‚ÄĘ Oppfyllelse
Kj√łper kan fastholde kj√łpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kj√łper kan imidlertid ikke kreve oppfyl- lelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medf√łre en s√• stor ulempe eller kostnad for selger at det st√•r i vesentlig misforhold til kj√łperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kj√łper likevel kreve oppfyllelse.

Kj√łperen taper sin rett til √• kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

‚ÄĘ Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen p√• leverings- tidspunktet, skal kj√łperen oppfordre selger til √• levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kj√łperen heve kj√łpet.

Kj√łper kan imidlertid heve kj√łpet umiddelbart hvis selger nekter √• levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgj√łrende for inng√•elsen av avtalen, eller dersom kj√łperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgj√łrende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgj√łrende for inng√•elsen av avtalen, m√• krav om heving gj√łres gjeldende innen rimelig tid etter at kj√łperen fikk vite om leveringen.

‚ÄĘ Erstatning
Kj√łperen kan kreve erstatning for lidt tap som f√łlge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgj√łr at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning p√• avtaletiden, unn- g√•tt, eller overvunnet f√łlgene av.

10. Mangel ved varen¬†– kj√łperens rettigheterog reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen m√• kj√łper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Kj√łper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to √•r etter at kj√łper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lenger enn to √•r, er reklamasjonsfristen fem √•r.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kj√łpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren b√łr skje skriftlig.

‚ÄĘ Retting eller omlevering
Kj√łperen kan velge mellom √• kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kj√łperens krav dersom gjennomf√ł- ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til √• foreta mer enn to avhjelps- fors√łk for samme mangel.

‚ÄĘ Prisavslag
Kj√łper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- b√¶rer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom s√¶rlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens betydning for kj√łperen.

‚ÄĘ Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kj√łperen ogs√• heve kj√łpet n√•r mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved¬†kj√łperens mislighold.

Dersom kj√łperen ikke betaler eller oppfyller de √łvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p√• selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kj√łpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kj√łperen. Selgeren vil ogs√• etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

‚ÄĘ Oppfyllelse
Selger kan fastholde kj√łpet og kreve at kj√łperen betaler kj√łpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med √• fremme kravet.

‚ÄĘ Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger ve- sentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj√łperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kj√łpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp- fyllelse og kj√łperen ikke betaler innen denne fris- ten, kan selger heve kj√łpet.

‚ÄĘ Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kj√łperen ikke betaler kj√łpesummen i hen- hold til avtalen, kan selger kreve renter av kj√łpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved man- glende betaling kan kravet, etter forutg√•ende varsel, bli sendt til inkasso. Kj√łper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

‚ÄĘ Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kj√łperen unnlater √• hente ubetalte varer, kan selger belaste kj√łper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for √• levere varen til kj√łperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj√łpere under 18 √•r.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de kj√łperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- b√¶rer dermed ingen begrensninger i kj√łperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp- lysningererselger.Medmindrekj√łperensamtykker til noe annet, kan selgeren, i tr√•d med personopp- lysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er n√łdvendig for at selgeren skal kunne gjennomf√łre forpliktelsene etter avtalen. Kj√łperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n√łdvendig for at selger skal f√• gjennomf√łrt avtalen med kj√łperen, eller i lovbe- stemte tilfelle.

14. Konfliktl√łsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal fors√łke √• l√łse eventuelle tvis- ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj√łperen ta kontakt med Forbrukerr√•det for mek- ling. Forbrukerr√•det er tilgjengelig p√• telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt fra Forbrukertilsynet.

Menswear.no ‚Äď spesialforretninger med dress, skjorter, slips og tilbeh√łr.

Menswear har fire spesialforretninger for dress, smoking og tilbeh√łr i Oslo og B√¶rum. Enten du trenger dress til jobb, , julebord, bryllup eller fest kan vi hjelpe deg. Smoking er ogs√• veldig popul√¶rt, spesielt til bruk i bryllup.

Hos oss finner du dresser med et moderne snitt, i fantastiske stoffer fra italias fremste veverier; Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Guabello og Cerruti. Den mest popul√¶re dressfargen er bl√•, derfor har vi alltid et stort utvalg bl√•dresser tilgjengelig i v√•re butikker. √ėnsker du noe annet en det vi har p√• lager kan du velge fra hundrevis av stoffer og bestille akkurat den dressen du √łnsker deg.

Du finner ogs√• dresser, skjorter, slips og tilbeh√łr fra Viero Milano i v√•re butikker og i nettbutikken.

Det kommer ofte nyheter s√• meld deg p√• v√•r mailingliste for √• f√• oppdateringer n√•r det kommer st√łrre leveranser.